Zutphen

Rulerfromto Dynasty
Counts of Zutphen
 Ludolf 1021 - 1037EzzonenCounty of with Germany until 1182
   Hendrik I 1031 - 1033